Persian_Category

معرفي مركز


 
 
 

معرفي مركز

 
 
      مركز تحقيقات فارماكولوژيك گياهان دارويي در سال 1383 تاسیس و به تصویب وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی رسید. اين مركز در سال 1390 موفق به اخذ موافقت قطعي از این وزارتخانه شد.
      
      زمینه های پژوهشی مرکز عبارتند از:

-          تهیه عصاره ها و فراکسیون های مختلف متناسب با نوع گیاه و مواد موثره ی آن

-          تهیه فرمولاسیون های داروئی از عصاره ها و مواد گیاهی

-          بررسی آثار فارماکولوژیک گیاهان دارویی بر سیستم قلب و عروق

-          بررسی آثار گیاهان دارویی بر جزایر لانگرهانس و سایر بافت های درگیر در دیابت

-          مطالعات فارماکولوژیک و بررسی اثرات سیتوتوکسیک فرآورده های گیاهی در محیط کشت

-          مطالعات فارماکولوژیک بالینی با همکاری بخش های بیمارستانی و همکاران بالینی

 
 
 
 
                                                                   ساختار مرکز
 
                                 
 
 
 
 
 
 

اهداف و برنامه ها


 
 

 

                 
 
 
                  اهداف و برنامه های مرکز                  
                                
 
                                                                         

         مهم ترین اهداف مرکز تحقیقات فارماکولوژیک گیاهان دارویی عبارتند از:

 

1.      استفاده از گیاهان دارویی به منظور کاستن از محدودیت های موجود در دارو درمانی بیماران
 
2.      تلاش در ایجاد هماهنگی در تحقیقات فارماکولوژیک گیاهان دارویی در سطح کشور به منظور تبادل اطلاعات بین محققین و پرهیز از تحقیقات موازی و تکراری غیر ضروری
 
3.     همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمان های بین المللی با رعایت قوانین و مقررات کشور جمهوری اسلامی ایران
 
4.     انجام پژوهش های بنیادی کاربردی در جهت تولید علم و کمک به تامین نیازهای دارویی جامعه
 
5.     ارائه دانش فنی به بخش منابع دارویی و سایر مراکز علمی طبق مقررات و ضوابط مربوطه
 
6.      برقراری ارتباط هر چه بیشتر بین تحقیقات پایه و بالینی در زمینه دارو درمانی بیماران
 

7.     ایجاد شرایط مناسب جهت تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه فارماکولوژی پایه و بالینی

 

 

                                                        
 
                                                         برنامه استراتژیک مرکز
 
 

 

رياست مركز


 

 
 
 
 
 
رياست مركز تحقيقات فارماكولوژيك گياهان دارويي
 
 
 
 
 
 
 
 
دكتر رضا شفيعي نيك   
 
دانشيار فارماكولوژي (Pharm.D Ph.D)
 
 
Tel. No.: +98 51 38828566
Fax: +98 51 38828567
Email:
shafieer[at]mums.ac.ir
 
 
 
 
 
رزومه Word           رزومه Pdf 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تماس با ما


 
 
 
 
 
 
تماس با رئيس مركز تحقيقات فارماكولوژيك گياهان دارويي
 
دكتر رضا شفيعي نيك
 
 
 
 
 
 
 
تماس با مسئول سايت (دکتر احمد قربانی) 
 
 
 
 
 
 
آدرس: مشهد - میدان آزادی -  پردیس دانشگاه - دانشکده پزشکی
                   تلفن : 38828566-051                   دورنگار:  38828567 -051
 
 
 
                                                               
 
 
 
 

مقالات منتشر شده


1.      Mansouri SM, Shafiee-Nick R, Parsaee H, Seyedi SM, Saberi MR, Sadeghian H. Inotropic and chronotropic effects of 6-hydroxy-4-methylquinolin-2(1H)-one derivatives in isolated rat atria. Iranian Biomedical Journal. (2008) Apr 12(2): 77-84.

2.      Parsaee H., Shafiee nike R. (2006) Antispasmodic and antinociceptive effects of Teucrium polium aqueous extract, Iranian Biomed J, Vol 10 (3), 145-149.

3.      Habiboallah G, Nasroallah S, Mahdi Z, Nasser MS, Massoud Z, Ehsan BN, Mina ZJ, Heidar P. Histological evaluation of Curcuma longa-ghee formulation and hyaluronic acid on gingival healing in dog. J Ethnopharmacol. (2008) Dec 8; 120(3):335-41.

4.      Parsaee H., Imenshahidi M., Fatehi Z.,(2006) Lovastatin incubation improves acetylcholine-induced relaxation in isolated aortic rings of diabetic rat, Iranian J. of Pharmaceutical Research, Vol 3, 191-198.

5.      Parsaee H., Shafei M.N., Boskabady M.H. (2006) Effect of ethanolic extracts from Berberis vulgaris onrabbit isolated heart Daru, Vol 14 (4), 208-13.
 
6.      Rakhshandeh, H., Broushaki, M.T., Sadeghian, A., Parsaee, H., (2004) Antimicrobial effect 0f different extracts of Nerium oleander L on standard and clinically isolated microorganism, Koomesh J., Semnan university of Medical Sciences, Vol. 6 (1), 37-42.
 

7.      Hosseini M, Headari R, Nemati Karimooy H A, Khoshnood E, Rakhshandeh H, Taiarani Z. Effect of L-Arginine, the nitric oxide precursor, on morphine tolerance in ovariectomized rats. Pharmacologyonline (2009); 1: 891-902.

8.      Feizzadeh B, Tavakkol Afshari J, Rakhshandeh H, Rahimi A, Brook A, Doosti H. Cytotoxic effect of saffron stigma aqueous extract on human transitional cell carcinoma and mouse fibroblast. Urol J. (2008); 5(3):161-7.

9.      H. Rakhshandeh, N. Vahdati Mashhadian, K. Dolati, M. Hosseini. Antinociceptive effect of  Rosa damascena in mice. Journal of Biological sciences (2008); 8(1):176-180.

10.  H. Rakhshandeh, M.T. Shakeri, M.R. Ghasemzadeh. Comparative hypnotic effect of  Rosa damascena fractions and diazepam in mice. IJPR (2007); 6(3): 193-197.

11.  M. H. Boskabady, H. Rakhshandeh, M. Afiat, Z. Aelami, S. Amiri. Antitussive effect of Plantago lanceolata in guinea pigs. IJMS (2006); 31(3) 143-146.

12.  Mousavi SH, Tayarani-Najaran Z, Asghari M, Sadeghnia HR. Protective Effect of Nigella sativa Extract and Thymoquinone on Serum/Glucose Deprivation-Induced PC12 Cells Death. Cell Mol Neurobiol. (2010) Jan 7

13.  Tayarani-Najaran Z, Mousavi SH, Asili J, Emami SA. Growth-inhibitory effect of Scutellaria lindbergii in human cancer cell lines. Food Chem Toxicol. (2009) Nov 22

14.  Mousavi SH, Tayarani NZ, Parsaee H. Protective Effect of Saffron Extract and Crocin on Reactive Oxygen Species-Mediated High Glucose-Induced Toxicity in PC12 Cells. Cell Mol Neurobiol. (2009) Aug 27.

15.  Mousavi SH, Tavakkol-Afshari J, Brook A, Jafari-Anarkooli I. Direct toxicity of rose bengal in MCF-7 cell line: Role of apoptosis. Food Chem Toxicol. (2009) Jan 20.

16.  Mousavi SH, Tavakkol-Afshari J, Brook A, Jafari-Anarkooli I. Role of caspases and Bax protein in saffron-induced apoptosis in MCF-7 cells. Food Chem Toxicol. (2009) Aug;47(8):1909-13

17.  Mousavi SH, Tavakkol-Afshari J, Brook A, Jafari-Anarkooli I. Direct toxicity of Rose Bengal in MCF-7 cell line: role of apoptosis. Food Chem Toxicol. (2009) Apr;47(4):855-9.

18.  Tavakkol-Afshari, J., Brook, A., Mousavi, S.H. Study of cytotoxic and apoptogenic properties of saffron extract in human cancer cell lines.Food and Chemical Toxicology (2008); 46 (11), pp. 3443-3447

19.  Mousavi SH *, Moosavi SH,  Lysosome: as a proposed target for rose bengal in inducing cell death in melanoma cells. Irn J Med Hypotheses Ideas. (2008), 2:12

20.  Mousavi SH *, and Hersey P. Role of caspases and reactive oxygen species in rose bengal-induced toxicity in melanoma cells. Iranian Journal of Basic Medical Sciences. (2007) 10 (2), 118-123

21.  Sharifi AM, Mousavi SH , Farhadi M, Larijani B. Study of high glucose-induced apoptosis in PC12 cells: role of bax protein. J Pharmacol Sci. (2007) Jul;104(3):258-62.

22.  Mousavi SH *, Zhang XD , Sharifi AM and Hersey P. Study of Rose Bengal-Induced Cell Death in Melanoma Cells in the Absence of Light. Iranian Journal of Basic Medical Sciences. (2006). 9 (3), 216-222

23.  Boskabady MH, Rezaiyan MK, Navabi I, Shafiei S, Shafiei S. Work-related respiratory symptoms and pulmonary function tests in Iranian printers. Saudi Med J. (2009) Sep; 30(9):1170-5.

24.  Boskabady MH, Taheri E, Ahmadi S, Ebrahimi K, Soudaneh M, Mohammadi F, Sabourhasanzadeh A. Pulmonary function tests and work-related respiratory and allergic symptoms in Iranian bakers. Iran J Allergy Asthma Immunol. (2009) Jun; 8(2):107-10.

25.  Neamati A, Boskabady MH, Afshari JT, Hazrati SM, Rohani AH. The effect of natural adjuvants on tracheal responsiveness and cell count in lung lavage of sensitized guinea pigs. Respirology. 2009 Aug; 14(6):877-84.

26.  M.H. Boskabady, M. Kaveh, N. Eftekhar, A. Nemati. THE EFFECT OF ZATARIA MULTIFLORA BOISS ON ß2-ADRENOCEPTORS OF GUINEA PIG TRACHEAL CAHINS. Pharmacologyonline 1: 749-756 (2009)

27.  Boskabady MH, Farhadi J. The possible prophylactic effect of Nigella sativa seed aqueous extract on respiratory symptoms and pulmonary function tests on chemical war victims: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Altern Complement Med. 2008 Nov;14(9):1137-44.

28.  Hossein BM, Nasim V, Sediqa A. The protective effect of Nigella sativa on lung injury of sulfur mustard-exposed Guinea pigs. Exp Lung Res. 2008 May; 34(4):183-94.

29.  Boskabady MH, Shafei MN, Shakiba A, Sefidi HS. Effect of aqueous-ethanol extract from Crocus sativus (saffron) on guinea-pig isolated heart. Phytother Res. 2008 Mar; 22(3):330-4.

30.  Boskabady MH, Keyhanmanesh R, Ebrahimi Saadatloo MA, Khamnei S. The contribution of water and lipid soluble substances in the relaxant effects of Nigella sativa on guinea pig tracheal chains. Ir J Basic Med Sci 2007; 10(3): 154 - 161.

 
 
             صفحهْ بعد

 

 

 

صفحه1 از17

اوقات شرعی

بازديدكنندگان

امروز: 96
ديروز:91
اين هفته: 445
هفته‌ي گذشته: 455
اين ماه: 1774
ماه گذشته: 2236
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1