کلپوره

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 
 
      
                                                       کلپوره

 

مقدمه

كلپوره گياهي است علفي به ارتفاع 35-10 سانتيمتر كه برگ هاي باريك و پوشيده از كرك هاي پنبه ايي شكل دارد. اين گياه از تيره نعناع بوده و در ايران در نواحي كوهستاني البرز مي رويد. مصرف دارويي كلپوره به زمان بقراط و جالينوس بر مي گردد. نام علمي اين گياه  Teucrium poliumو از خانواده Lamiaceaeاست و در كشورهاي عربي، انگليسي و فرانسوي به ترتيب مسكن الجن، poly-Germander و Germandrèe pouliot ناميده مي شود. در كشور ما به آن مريم نخودي نيز مي گويند. بخش دارويي كلپوره سر شاخه هاي گلدار آن مي باشد [1].

 

تركيبات شيميايي

در اين گياه تركيباتي نظير بتا - سيتوسترول (Beta-sitosterol)، كامپسترول (Campesterol)، كلسترول، گلوكز، فروكتوز، رافينوز (Raffinose)، رامنوز (Rhamnose)، ليمونن (Limonene) لينالول (Linalool)، سدرول (Cedrol) و آلفا- فلاندرن (-phellandreneα) وجود دارند [3،2].

 

اثرات بر ديابت

گرچه مطالعات انساني جامعي در رابطه با اثرات كلپوره بر ديابت انجام نشده تحقيقات حيواني حاكي از تاثير اين گياه در كاهش قند خون است. اين اثر پس از تزريق و يا خوراندن عصاره هاي مختلف گياه مشاهده شده است [8-4]. 

 

مكانيسم اثر در ديابت

مكانيسم هاي پيشنهادي براي اثرات كلپوره در ديابت عبارتند از:

-           افزايش فعاليت آنزيم گلوكوكيناز كبدي [5].

-           كمك به بازسازي (Regeneration) جزاير لانگرهانس لوزالمعده [5،8].

-           حفاظت از لوزالمعده در برابر آسيب اكسيداتيو [9].

 

ساير خواص درماني

در طب سنتي براي كلپوره اثرات نيرو دهندگي و ضد تشنجي در نظر گرفته اند [1]. تحقيقات علمي نشان داده اند كه اين گياه همچنين داراي اثرات ضد التهابي، ضد تب، ضد ميكروبي و ضد دردي مي باشد [12-10]. كلپوره از آزاد شدن استيل كولين در پايانه هاي عصبي جلوگيري مي كند و بنابراين مانع اسپاسم عضلاني مي شود [13].

 

روش مصرف

روزانه 5/1 گرم از سرشاخه هاي گلدار گياه به صورت دم كرده استفاده شود [14].

 

عوارض جانبي

مصرف اين گياه تنها براي مدت كوتاه مجاز مي باشد. تجويز طولاني مدت آن با احتمال بروز سميت كبدي و كليوي و لذا افزايش آنزيم هاي كبدي، اوره و كلسترول خون همراه است [17-15،7]. كلپوره حاوي آلكالوئيدي است كه در کبد توسط آنزيم سيتوكروم 450P (Cytochrome P450) به متابوليت فعال اكسيده مي شود كه این متابولیت سمي بوده و سبب تخريب لبول هاي كبد مي شود. آسيب كبدي بعد از استفاده مداوم يا متناوب كلپوره بوجود مي آيد و به صورت هپاتيت مزمن يا حاد با يا بدون انسداد مجاري صفراوي خواهد بود. در يك گزارش، فردي روزانه يك قاشق پودر كلپوره به صورت جوشانده مصرف مي كرده و يك ماه بعد از مصرف دارو دچار علائم هپاتيت ناشي از انسداد مجاري صفراوي شده است [18]. ساير عوارض گزارش شده عبارتند از: خشكي دهان، افزايش تعداد ضربان قلب، يبوست، احتباس ادراري و سردرد. بنابراين توصيه مي شود كه از اين گياه در موارد زير استفاده نشود: گلوكوم، بزرگي پروستات، ناراحتي قلبي، نارسايي كليوي و اختلالات كبدي [13]. در كل، با توجه به عوارض ناخواسته آن تنها تحت نظر پزشك مصرف گردد.

 

مصرف در بارداري و شيردهي

استفاده از كلپوره در حاملگي و شيردهي و همچنين كودكان كمتر از 4 سال توصيه نمي شود [13].

 

تداخلات دارويي

در این مورد مستندات علمي كافي وجود ندارد. اما انتظار مي رود كه مصرف همزمان اين گياه با ساير داروهاي ضد ديابت مانند انسولين و گليبن كلاميد قند خون را بيش از اندازه كاهش دهد.

 

 

 

منابع:

1.         زرگري، علي. گياهان دارويي. چاپ چهارم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1369. ج 4، ص. 2-131.

2.        Capasso F, Cerri R, Morrica P, Senatore F. Chemical composition and anti-inflammatory activity of an alcoholic extract of Teucrium polium L. Boll Soc Ital Biol Sper 1983; 59: 1639-43.

3.        Vokou D, Bessiere JM. Volatile constituents of Teucrium Polium. J Nat Prod 1985; 48: 498-9.

4.        Esmaeili MA, Yazdanparast R. Hypoglycaemic effect of Teucrium Polium: studies with rat pancreatic islets. J Ethnopharmacol 2004; 95: 27-30.

5.        Vessal M, Zal F, Vasei M. Effects of Teucrium Polium on oral glucose tolerance test, regeneration of pancreatic islets and activity of hepatic glucokinase in diabetic rats. Arch Iranian Med 2003; 6: 35-9.

6.        Gharibeh MN, Elayan HH, Salhab AS. Hypoglycemic effects of Teucrium Polium. J Ethnopharmacol 1988; 24: 93-9.

7.        Shahraki MR, Arab MR, Mirimokaddam E, Palan MJ. The effect of Teucrium polium (Calpoureh) on liver function, serum lipids and glucose in diabetic male rats. Iran Biomed J 2007; 11: 65-8.

8.        Yazdanparast R, Esmaeili MA, Helan JA. Teucrium polium extract effects pancreatic function of streptozotocin diabetic rats: a histopathological examination. Iranian Biomed J 2005; 9: 81-5.

9.        Ardestani A, Yazdanparast R, Jamshidi Sh. Therapeutic effects of Teucrium Polium extract on oxidative stress in pancreas of streptozotocin-induced diabetic rats. J Med Food 2008; 11: 525-32.

10.    Tariq M, Ageel AM, Al Yahya MA, Anti-inflammmatory activity of Teucrium Polium. Int J Tissue React 1989; 11: 185-8.

11.    Autore G, Capasso F, De Fusco R, Lembo M, Mascolo N, Menghini A. Antipyretic and antibacterial actions of Teucrium Polium. Pharmacol Res Commun 1984; 16: 21-9.

12.    Abdollahi M, Karimpour H, Monsef Esfahani HR. Antinociceptive effects of Teucrium Polium L. total extract and essential oil in mouse writhing test. Pharmacol Res 2003; 48: 31-5.

13.    100 Barg Company [cited 2010 Oct 16]. Available from: URL: http://100barg.com/?op=product_detail&id=3847&in=seller

14.    Duke JA, Bogenschutz-Godwin MJ, duCellier J, Duke PAK. Handbooke of medicinal herbs. 2nd ed. New York: CRC Press; 2002. 583.

15.    Khleifat K, Shakhanbeh J, Tarawneh K. The chronic effects of Teucrium Polium on some blood parameters and histopathology of liver and kidney in the rat. Turk J Biol 2002; 26: 65-71.

16.    Abu Sitta KH, Shomah MS, Salhab AS. Hepatotoxicity of Teucrium polium L tea: supporting evidence in mice models. Aus J Med Herbalism 2009; 21:106-10.

17.     سهيلي خواه، صديقه؛ سلمان روغني، حسن؛ محمدي، محمد. گزارش يك مورد هپاتيت كلستاتيك به علت مصرف داروي گياهي كلپوره. مجله دانشگاه علوم پزشكي يزد، 1386؛ دوره 15، ش 3: ص. 9-97.

18.     شفيعي نيك، رضا؛ پريزاده، محمد رضا؛ كريمي، افشين. بررسي اثر عصاره آبي - الكلي گياه كلپوره (Teucrium polium) بر ترشح انسولين از جزاير لانگرهانس جدا شده موش صحرايي. مجله دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان، 1387؛ دوره 7، ش 1: ص. 12-5.