مرکز تحقیقات فارماکولوژیک گیاهان دارویی

دكتر محمد طاهر بروشکی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

  
 

 

    دكتر محمد طاهر بروشکی   

 

استاد سم شناسی و داروشناسی

 
 

عضو هیئت علمی گروه فارماکولوژی و مرکز تحقیقات فارماکولوژیک گیاهان دارویی،

دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
 
 
 
         تحصيلات دانشگاهي
        دكتري داروسازی
        دکتری تخصصی سم شناسی
 
 
 
 
 
سامانه علم سنجی                            cv           
 
 
 
 
 
     تلفن تماس:  38002261