هيات علمي و پرسنل

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 
 
                                         اعضاي هيات علمي
 
دكتر حسن رخشنده
استادیار فارماكولوژي
 
Tel: +98 51 38002259
Fax: +98 51 38828567
Email: rakhshandehh[at]mums.ac.ir
 رزومه   
دكتر رضا شفيعي نيك 
دانشيار فارماكولوژي
 
Tel: +98 51 38002254
Fax: +98 51 38828567
Email: shafieer[at]mums.ac.ir
 
دكتر محمد طاهر بروشکی
دانشيار فارماكولوژي
 
Tel: +98 51 38002261
Fax: +98 51 38828567
Email: Boroushakimt[at]mums.ac.ir
                                
 

دكتر حیدر پارسایی
دانشيار فارماكولوژي
 
Tel: +98 51 38828566
Fax: +98 51 38828567
Email: parsaeeh[at]mums.ac.ir

 

دكتر سید ابوالقاسم سجادی
استاد فارماسیوتیکس
 
Tel: +98 51 38823255
Fax: +98 51 38823251
 


دكتر احمد قربانی
استادیار فیزیولوژي
 
Tel: +98 51 38002256
Fax: +98 51 38828567
Email: ghorbania[at]mums.ac.ir
 رزومه        
 
 
 
دكتر سید هادی موسوی
استادیار فارماكولوژي
 
Tel: +98 51 38002258
Fax: +98 51 38828567
Email: mousavih[at]mums.ac.ir
 رزومه Pdf           
 
       
 
 دكتر حمید رضا صادق نیا
استادیار فارماكولوژي
 
Tel: +98 51 38002256
Fax: +98 51 38828567
Email: sadeghniaHR[at]mums.ac.ir
 
دكتر آذر حسینی
استادیار فارماكولوژي
 
Tel: +98 51 38002283
Fax: +98 51 38828567
Email: hoseiniaz[at]mums.ac.ir 
كارشناس مركز
 
 مهندس آزیتا آقائی
کارشناس ارشد پرتو پزشکی
 
Tel: +98 51 38002273
Fax: +98 51 38828567