اولویت های پژوهشی مرکز

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

زمینه اصلی فعالیت مرکز

بررسی اثرات فارماکولوژیک گياهان دارويي و تهیه فرآورده های گیاهی دارویی

زمینه های دیگر فعالیت

- تهیه عصاره های گیاهی و فراکسیون های آنها متناسب با نوع گیاه و مواد موثره ی آن

 

- تهیه فرمولاسیون های داروئی از عصاره ها و مواد گیاهی

 

- بررسی آثار فارماکولوژیک گیاهان دارویی بر سیستم قلب و عروق، جزایر لانگرهانس،

سیستم عصبی، ...

 

- بررسی سمیت عصاره ها و فرآورده های گیاهی در شرایط درون تنی و برون تنی

 

- مطالعات فارماکولوژیک بالینی با همکاری بخش های بیمارستانی و همکاران بالینی