برگزاری کارگاه "تهیه انواع فرآورده های گیاهی و استاندارد سازی آنها"

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

برگزاری کارگاه با کد 345 و عنوان "تهیه انواع فرآورده های گیاهی و استاندارد سازی آنها"  در تاریخ 1400/3/3. مدرس دکتر احمد قربانی