هيات علمي و پرسنل


 
 
                                         اعضاي هيات علمي
 
 
دكتر رضا شفيعي نيك 
دانشيار فارماكولوژي
 
Tel: +98 51 38002256
Fax: +98 51 38828567
Email: shafieer[at]mums.ac.ir
 
رزومه                                  
 
 
دكتر حیدر پارسایی
دانشيار فارماكولوژي
 
Tel: +98 51 38828566
Fax: +98 51 38828567
Email: parsaeeh[at]mums.ac.ir
 
رزومه Pdf            
 

 
دكتر محمد طاهر بروشکی
دانشيار فارماكولوژي
 
Tel: +98 51 38002261
Fax: +98 51 38828567
Email: Boroushakimt[at]mums.ac.ir
 
رزومه Pdf           
 
 
دكتر سید ابوالقاسم سجادی
استاد فارماسیوتیکس
 
Tel: +98 51 38823255
Fax: +98 51 38823251
 
رزومه Pdf          
 
 
دكتر حسن رخشنده
استادیار فارماكولوژي
 
Tel: +98 51 38002259
Fax: +98 51 38828567
Email: Rakhshandehh[at]mums.ac.ir
 
رزومه          
 
دكتر سید هادی موسوی
استادیار فارماكولوژي
 
Tel: +98 51 38002258
Fax: +98 51 38828567
Email: mousavih[at]mums.ac.ir
 
رزومه Pdf           
 
 
دكتر احمد قربانی
استادیار فیزیولوژي
 
Tel: +98 51 38002262
Fax: +98 51 38828567
Email: ghorbania[at]mums.ac.ir
 
رزومه        
 

       
  
دكتر حمید رضا صادق نیا
استادیار فارماكولوژي
 
Tel: +98 51 38002257
Fax: +98 51 38828567
Email: sadeghniaHR[at]mums.ac.ir
 
رزومه Pdf                                            
 
 

                                     
  
دكتر آذر حسینی
استادیار فارماكولوژي
 
Tel: +98 51 38002254
Fax: +98 51 38828567
Email: azar59pm[at]yahoo.com
 
 
رزومه Pdf                                           
 
  

                                         كارشناس مركز
 
                
 
آزیتا آقایی
کارشناس ارشد پرتو پزشکی
 
Tel: +98 51 38002273
Fax: +98 51 38828567
       
 

 

   
 

اوقات شرعی

بازديدكنندگان

امروز: 22
ديروز:82
اين هفته: 104
هفته‌ي گذشته: 347
اين ماه: 1242
ماه گذشته: 1755
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1